• +35 97 47 80111
  • mhtb@globalmfgind.com

Support for medium-sized enterprises to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

МХТБ АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.077-1517-C01/22.02.2021
Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Срок на изпълнение: 3 месеца
Място на изпълнение: гр. Разлог
Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева,  от които 127 500,00 лева европейско финансиране и 22 500,00 лева национално финансиране.
Проектът цели да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за  справяне с последиците от пандемията COVID-19.